Kuan-Yin

KUAN-YIN
Location: East Terrace

This is a 19th century Chinese statue of Kuan-Yin, Goddess of Mercy.